תנאי שימוש – תקנון אתר אינטרנט בסקולה

בסקולה בע"מ
ח.פ 515239911
הרכבת 72 תל אביב 6777023

רכישת הכרטיסים והמוצרים כפופה לתנאי התקנון שלהלן. אנא קראו את פרטי התקנון בשימת לב וביסודיות, שכן כל שימוש באתר זה (כולל רכישה באמצעות האתר) מעיד על הסכמת המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת לתנאי התקנון.

תקנון שימוש באתר

1. כללי

1.1 התקנון מופנה לגברים ונשים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על כן, לשון זכר בתקנון זה כמוהו כלשון נקבה.

1.2 כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון וכי לא תהא לא ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.

1.3 אתר הבסקולה (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט של מתחם הבסקולה בתל אביב, ברחוב הרכבת 72, המופעל ע"י חברת בסקולה בע"מ (להלן: "בסקולה").

1.4 הבסקולה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י הבסקולה. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. אתר זה מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL.

2. ביצוע עסקאות ותשלום

2.1 המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק. בסקולה רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש  מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

2.2 זכויות רוכש כרטיס כניסה הינן לצפות/לקחת חלק במופע/אירוע/שיעור/סדנה שלגביו נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה לבסקולה.

3. ביטול עסקאות

3.1 בעבור ביטול  העסקה תגבה עמלת ההזמנה, בגובה 5% מעלות העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם, ע״פ חוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשא״ע-2010

3.2 ניתן לבטל עסקה עד שני ימי עסקים לפני מועד ההופעה. ביטול עסקה יתבצע טלפונית בלבד מול מוקד ההזמנות של הבסקולה, או במייל לכתובת הראשית hello@bascula.co.il
3.3 אם נדחתה ההופעה למועד אחר, יהיה הכרטיס שבידי המזמין תקף למועד ההופעה החדש, בכפוף להודעה שתימסר על-ידי הבסקולה/ההפקה, בהתאם למקום ההופעה ובהתאם לתאריך החדש של ההופעה. ביטול עסקה במקרה שההופעה נדחתה יתבצע בהתאם לתנאים הרשומים לעיל. באם בוטלה ההופעה מגורם שאינו תלוי במזמין, יבוטל חיובו של המזמין והוא זכאי לקבל החזר בגובה התשלום ששולם בעבור הכרטיס שהוזמן על-ידיו מבלי שתגבה ממנו עמלת ההזמנה.

4. רשימת תפוצה

4.1 בסקולה מאפשרת למשתמשים באתר להצטרף לרשימת תפוצה לקבלת מידע וחדשות אודות אירועים ומבצעים באמצעות הזנת כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש (להלן: "רשימת התפוצה"). משתמש המצטרף לרשימת התפוצה, מצהיר בזאת כי הוא נותן את הסכמתו המלאה והחופשית ואת אישורו לקבל הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות בדואר ישראל ו/או מסרונים (הודעות SMS) מאת הבסקולה, וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל.

5. סודיות ופרטיות

5.1 הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע של בסקולה (להלן: "מאגר המידע"). על אף שעל-פי חוק אין חובה למסור את הפרטים האישיים, בסקולה לא תוכל לבצע את העסקה אם לא תקבל אותם.

5.2 הבסקולה נוקטת באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בסקולה ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, אשר יביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

6. אחריות

6.1 בסקולה עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, בסקולה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. בסקולה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, בסקולה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתה של הבסקולה להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל הזמן. בסקולהלא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הבסקולה בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

7. הפסקת פעילות האתר

7.1 בסקולה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים להופעות באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.

8. סמכות שיפוט

8.1 על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.